Search

 
Found: 1
Where: tags — การเยือนญี่ปุ่น [x]

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

... รองนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง การประชุมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น High-Level Joint Commission (HLJC) ซึ่งฝ่ายไทยมีรองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ เป็นประธาน และมีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจทุกคนเข้าร่วม ...
  relevance date