Search

 
Found: 1
Where: tags — ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น [x]

นายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้นำญี่ปุ่นและผู้นำประเทศลุ่มน้ำโขงรับรองยุทธศาสตร์โตเกียว 2018 เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือให้เกิดผลรูปธรรม

... โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงข้อคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 เพื่อความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น (Tokyo Strategy 2018 for Mekong – Japan Cooperation) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมที่จะมีการรับรองในการประชุมครั้งนี้ ประการแรก ...
  relevance date