Search

 
Found: 2
Where: tags — คะวะสะกิ [x]

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Kawasaki International Eco-Tech Fair 2017 ครั้งที่ 9

... ได้รับเชิญจากนาย Norihiko Fukuda นายกเทศมนตรีเมืองคะวะสะกิ และนาย Osamitsu Yamada ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองคะวะสะกิ ให้เข้าร่วมพิธีตัดริบบิ้นเปิดงาน Kawasaki International Eco-Tech Fair 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Tododroki Arena เมืองคะวะสะกิ จังหวัดคะนะกะวะ ...
16/02/2017

ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองคะวะสะกิ จังหวัดคะนะกาวะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างกันเมื่อปี 2554 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระว่างภาคธุรกิจ นอกจากนี้ ได้มีการก่อสร้าง Kawasaki Pathumthani Industrial Park (KPIP) ภายในนิคมอุตสาหกรรมชุมนุมทรัพย์ เพื่อรองรับบริษัทจากเมืองคะวะสะกิที่ไปลงทุนในประเทศไทยจำนวนมาก ด้วย
06/10/2016
  relevance date