Search

 
Found: 1
Where: tags — ธนาคาร Mizuho [x] รมว. คลัง [x]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

... โดยมีผู้แทนสมาพันธ์ธุรกิจชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น (Keidanren) ประมาณ 40 ราย เข้าร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าว ... ... รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนและสถาบันการเงินของประเทศญี่ปุ่น อาทิ บริษัท Mitsubishi Electric Corporation บริษัท Toyota Motor Corporation และธนาคาร Mizuho
30/07/2019
  relevance date