Search

 
Found: 1
Where: tags — นบส. [x]

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเข้าเยี่ยมคารวะอุปทูตฯ

... ได้ให้การต้อนรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) รุ่นที่ 88 ที่ได้รับคะแนนประเมินผลงานการศึกษากลุ่มในระดับดีเด่น ในโอกาสการเข้าฝึกอบรมในหลักสูตร Training Program on Leadership Development ที่ The National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 10-14 ก.ย. 61 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 61 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อุปทูตรักษาราชการ ...
13/09/2018
  relevance date