Search

 
Found: 1
Where: tags — รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม [x] SMRJ [x] SME [x]

ประธาน SME Support ประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) ได้นำคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 61 นาย Hiroshi Takada ประธาน SME Support ประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) ได้นำคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีเอกอัครราชทูต ณ ...
  relevance date