Search

 
Found: 1
Where: tags — สนทญ. [x] เทศกาลอาเซียน [x]

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมงานเทศกาลอาเซียนในกรุงโตเกียว

... ตุลาคม 2561 อัครราชทูตที่ปรึกษา สาลินี เข้าร่วมงานเทศกาลอาเซียน ในกรุงโตเกียว ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเรียนของประเทศต่างๆ ในอาเซียน รวมทั้งสมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่น (สนทญ. หรือ TSAJ) ในงานมีการจัดซุ้มให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศในอาเซียน ...
  relevance date