Search

 
Found: 1
Where: tags — สนทญ. [x] TSAJ Festival 2021 [x]

... กรุงโตเกียวเข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี 2564 ของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ TSAJ Festival 2021

... ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี 2564 (TSAJ Festival 2021) ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ งานดังกล่าวมี3กิจกรรมหลักได้แก่(1) กิจกรรมการแข่งขันไอเดียวิชาการในหัวข้อ ...
  relevance date