Search

 
Found: 1
Where: tags — สอนภาษาญี่ปุ่น [x] ASEAN [x] Nihongo Partners [x] ACT [x]

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโตเกียว

... ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโตเกียว (ASEAN Committee in Tokyo: ACT) ได้นำเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น 10 ประเทศ ... ... คือ การจัดส่งอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นมาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศอาเซียน ที่เรียกว่า "Nihongo Partners Programme" และการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งจากอาเซียนมาญี่ปุ่น ...
ACT
20/12/2016
  relevance date