Search

 
Found: 1
Where: tags — ฯพณฯ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ [x]

การปาฐกถาพิเศษโดย ฯพณฯ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ในกิจกรรมรำลึก 50 ปี การสถาปนาอาเซียน

... การสถาปนาอาเซียน ที่กรุงโตเกียว โดยได้มีการเชิญ ฯพณฯ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ... ... เอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำญี่ปุ่น อดีตประธานธนาคารมิตซุยสุมิโทะโมะ (SMBC) รองประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ...
  relevance date