Search

 
Found: 3
Where: tags — เศรษฐกิจ [x]

การจัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น (Thailand – Japan High Level Joint Commission หรือ HLJC) ครั้งที่ 5

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นจะเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น (Thailand – Japan High Level Joint Commission หรือ HLJC) ครั้งที่ 5 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยจะมีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของ ทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่น และผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ ของทั้งสองประเทศ เข้าร่วมประชุมด้วย ...
HLJC
10/08/2021

ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น (Thailand – Japan High Level Joint Commission: HLJC) ครั้งที่ ๕

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น (Thailand – Japan High Level Joint Commission: HLJC) ครั้งที่ ๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วย โดยฝ่ายไทย ได้แก่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ...
HLJC
19/08/2021

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

... รองนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง การประชุมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น High-Level Joint Commission (HLJC) ซึ่งฝ่ายไทยมีรองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ เป็นประธาน และมีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจทุกคนเข้าร่วม และฝ่ายญี่ปุ่นมีนายโยชิฮิเดะ สึกะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น เป็นประธาน ...
  relevance date