Search

 
Found: 13
Where: tags — โควิด [x]

ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

... แล้วแต่อยู่ระหว่างรออนุมัติ โปรดลงทะเบียนใหม่ในระบบ Thailand Pass (https://tp.consular.go.th) ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ในวันที่ ... ... และเดินทางมาพร้อมผู้ปกครองสามารถเข้าประเทศไทยได้ตามเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ปกครอง **กรณีผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้ว ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าเคยติดเชื้อโควิด-19 ...

ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น (Thailand – Japan High Level Joint Commission: HLJC) ครั้งที่ ๕

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น (Thailand – Japan High Level Joint Commission: HLJC) ครั้งที่ ๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ... ... ฝ่ายไทยได้แสดงความขอบคุณในไมตรีจิตของฝ่ายญี่ปุ่นที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ไทยเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) รวมถึงการมอบวัคซีน AstraZeneca จำนวน ๑,๐๕๓,๐๙๐ ...
HLJC
19/08/2021

การจัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น (Thailand – Japan High Level Joint Commission หรือ HLJC) ครั้งที่ 5

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นจะเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น (Thailand – Japan High Level Joint Commission หรือ HLJC) ครั้งที่ 5 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ... ... ประธานร่วมและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายจะหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างยั่งยืน รวมถึงการสอดประสานความร่วมมือระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ ...
HLJC
10/08/2021

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมการประชุมประจำปีของสมาคมมิตรภาพจังหวัดยามากาตะ-ไทย

... เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างไทย-จังหวัดยามากาตะในทุกด้านมาโดยตลอด รวมไปถึงช่วงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ขอบคุณเมืองยามากาตะที่เป็น Host Town สนับสนุนทีมนักกีฬายูโดของไทย ...
21/07/2021

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวบรรยายสรุปนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทย จัดโดยศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น

... กรุงโตเกียว บรรยายสรุปในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ Thailand: Build Back Better & Wiser in the Post-COVID-19 Era ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Ambassador ... ... การดำเนินความร่วมมือที่มีการปรับรูปแบบใหม่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นโยบายล่าสุดด้านเศรษฐกิจทั้งการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในประเทศไทย ...
20/07/2021

ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์เชิงวิชาการ ในหัวข้อ "Envisioning the Future: Thailand-Japan Strategic Economic Partnership" มองอนาคตหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เชิงเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น

... กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจัดสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “Envisioning the Future : Thailand-Japan Strategic Economic Partnership” เพื่อรับฟังมุมมองและข้อเสนอแนะจากผู้แทนภาครัฐ ... ... และสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นตระหนักถึงการเสริมสร้างความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานโดยมุ่งส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ ...
09/07/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มิถุนายน 2564

... คลิกดูขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรอง คลิกดูวิดีโอสาธิตขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง 2.4 ลงทะเบียนและดาวน์โหลด Application Thailand Plus ได้ที่ https://thailandplus.in.th/th/ เพื่อเก็บบันทึกประวัติการเดินทางประจำตัว และสามารถระบุความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 ในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ 3. เอกสารประกอบการเดินทางที่ต้องใช้เมื่อ ...

เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับชาวญี่ปุ่น “เที่ยวทิพย์เมืองไทย” ไปกับ Amazing Thailand Virtual Flight with JAL

... กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเที่ยวบินพิเศษเสมือนจริง Amazing Thailand Virtual Flight with JAL ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ... ... ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวญี่ปุ่นเดินทางไปประเทศไทย หลังจากที่สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายแล้ว รวมถึงสร้างความรับรู้ให้ประเทศไทยยังคงอยู่ในใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น  
15/05/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564

... คลิกดูขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรอง คลิกดูวิดีโอสาธิตขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง 2.4 ลงทะเบียนและดาวน์โหลด Application Thailand Plus ได้ที่ https://thailandplus.in.th/th/ เพื่อเก็บบันทึกประวัติการเดินทางประจำตัว และสามารถระบุความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 ในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ 3. เอกสารประกอบการเดินทางที่ต้องใช้เมื่อ ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน เมษายน 2564

... ในสถานที่ต่างๆเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ 3.เอกสารประกอบการเดินทางที่ต้องใช้เมื่อCheck ... ... โหลดได้ตามlink ต่อไปนี้) 3.5 หลักฐานลงทะเบียนApplication Thailand Plus(ถ้ามี) 3.6 ใบจองสถานที่กักตัวทางเลือก Alternative ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date