Search

 
Found: 3
Where: tags — โควิด [x]

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน เมษายน 2564

... ในสถานที่ต่างๆเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ 3.เอกสารประกอบการเดินทางที่ต้องใช้เมื่อCheck... ... ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย ... ....3 新型コロナウィルスワクチン接種を規定の回数を終えている方で、新型コロナウィルスワクチン接種証明書(Vaccine Certification)をお持ちの渡航者は、最低でも7日間の隔離が必要です。ただし、世界保健機関(WHO)もしくは、タイ王国保健省が承認した新型コロナウィルスワクチンを接種し、渡航日の14日前までに接種している方に限ります。またタイ入国時に、新型コロナウィルスワクチン接種証明書(Vaccine...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564

... เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ 3. เอกสารประกอบการเดินทางที่ต้องใช้เมื่อ... ... ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (ศบค.) อยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย... ... 新型コロナウィルスワ07¥147846+¥クチン接種を規定の回数を終えている方で、新型コロナウィルスワクチン接種証明書(Vaccine Certification)をお持ちの渡航者は、最低でも7日間の隔離が必要です。ただし、世界保健機関(WHO)もしくは、タイ王国保健省が承認した新型コロナウィルスワクチンを接種し、渡航日の14日前までに接種している方に限ります。またタイ入国時に、新型コロナウィルスワクチン接種証明書(Vaccine...

การลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นเรื่อง การรับมอบวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัท AstraZeneca จากรัฐบาลญี่ปุ่น

... คณะรัฐมนตรีของไทยและของญี่ปุ่นได้มีมติให้ความเห็นชอบต่อการลงนามหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นเรื่องการรับมอบ วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในนามของรัฐบาลไทย ...
01/07/2021
  relevance date