Search

 
Found: 1
Where: tags — 7th Junior High Study Tour [x] The Kamenori Foundation [x] AFS Japan [x] เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ [x]

The Kamenori Foundation, 7th Junior High Study Tour เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 คณะนักเรียนไทยในทุนโครงการ The Kamenori Foundation, 7th Junior High Study Tour พร้อมผู้ดูแลนักเรียน จำนวน 10 คน ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย ... ... ในปีนี้ได้รับการสนับสนุนดำเนินงานร่วมกับสมาคม AFS Japan เป็นปีแรก
  relevance date