Search

 
Found: 1
Where: tags — ASEAN [x] the Future of Asia [x]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับผู้นำในประเทศเอเชียเข้าร่วมประชุมนานาชาติ International Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ 25

... ร่วมกับผู้นำในประเทศเอเชีย ได้รับเชิญจาก Nikkei เข้าร่วม Conference Dinner เนื่องในโอกาสการประชุมนานาชาติ International Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ 25 โดยนายกรัฐมนตรี Shinzo Abe ได้กล่าว ... ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ปาฐกถาในงาน Nikkei Forum ในหัวข้อ “ Digital Asean & the Future of Digital Thailand” เน้นย้ำถึงการพัฒนาประเทศไทยโดยใช้ดิจิทัล ...
30/05/2019
  relevance date