Search

 
Found: 2
Where: tags — BOI [x] METI [x] การลงทุน [x]

... ในหัวข้อ “ Thailand: Additional Incentive for Immediate investment in Manufacturing and Development of Medical Related Products” จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน และสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ได้จัดสัมมนาออนไลน์ ... ... กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายการให้เงินอุดหนุนของรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อกระจายห่วงโซ่การผลิต... ... สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนด้านอุปกรณ์การแพทย์ในไทย...
BOI METI
27/05/2020

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

... ฮายาชิ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) นายเคอิจิ อิชิอิ รัฐมนตรีที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ... ... และดาวโหลดเอกสารที่ใช้ประกอบการบรรยายของรัฐมนตรีอื่น ๆ ได้ที่ http://www.boi.go.th/index.php?page=boi_event_detail&topic_id=13564 รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เดินทางศึกษาดูงาน ...
  relevance date