Search

 
Found: 2
Where: tags — BOI [x] METI [x] เศรษฐกิจ [x]

... (Webinar) ในหัวข้อ “ Thailand: Additional Incentive for Immediate investment in Manufacturing and Development of Medical Related Products” จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน และสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม กรุงโตเกียว

... Noriyoshi รองผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้า กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายการให้เงินอุดหนุนของรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อกระจายห่วงโซ่การผลิต ... ... นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนด้านอุปกรณ์การแพทย์ในไทย ...
BOI METI
27/05/2020

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

... ระหว่างรัฐมตรีพาณิชย์ของไทยกับรัฐมนตรี METI ของญี่ปุ่น การรับประทานอาหารกลางวันซึ่งนายโยชิฮิเดะ... ... ประธานร่วมคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจญี่ปุ่น - ไทย ของสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น... ... และดาวโหลดเอกสารที่ใช้ประกอบการบรรยายของรัฐมนตรีอื่น ๆ ได้ที่ http://www.boi.go.th/index.php?page=boi_event_detail&topic_id=13564 รองนายกรัฐมนตรีฯ...
  relevance date