Search

 
Found: 1
Where: tags — BOI [x] Smart Farmer [x] MotegiToshimitsu [x] DPM Somkid [x]

รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ เยือนญี่ปุ่น (16-19 ก.พ. 2563)

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ...
  relevance date