Search

 
Found: 1
Where: tags — Feroci Philharmonic Winds [x]

คอนเสิร์ต 130 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย - ญี่ปุ่น โดยวง Feroci Philharmonic Winds

... และโปรดชักชวนเพื่อนฝูงของท่าน เข้าชมคอนเสิร์ต 130 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย - ญี่ปุ่น แสดงโดยวง Feroci Philharmonic Winds ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30 - 20.30 น. ณ Tama Shiminkan เมือง Kawasaki จ. Kanagawa สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในญี่ปุ่นทุกท่าน และโปรดชักชวนเพื่อนฝูงของท่าน ...
24/10/2017
  relevance date