Search

 
Found: 2
Where: tags — JTECS [x]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับประธานของ JTECS

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับ JTECS โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ Smart Monodzukuri ซึ่งเป็นการถ่ายทอดแนวทางของญี่ปุ่นในการพัฒนาบุคลากรไทยในโรงงานของวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ให้มีความรู้ความสามารถด้าน IoT และหุ่นยนต์ เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต
JTECS
29/01/2021

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ

... เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม และ SMEs ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยในวันที่ ... ... ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและ Japan Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  relevance date