Search

 
Found: 1
Where: tags — METI [x] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม [x] รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ [x]

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางกอบกาญจน์ ... ... ฮายาชิ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) นายเคอิจิ อิชิอิ รัฐมนตรีที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ...
  relevance date