Search

 
Found: 1
Where: tags — MI Garden GINZA [x]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมชม MI-Garden GINZA by Mitsubishi Motors

... อัครราชทูต และนางกนกพร โชติปาล อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการลงทุน)ได้เข้าเยี่ยมชม MI-Garden GINZA by Mitsubishi Motors โดยมีนาย YATABE Yoichiroตำแหน่ง Representative Executive Officer (Co-COO) ดูแลด้านอาเซียนและโอเชียเนีย บริษัท Mitsubishi Motorsต้อนรับและบรรยายสรุป ...
10/11/2020
  relevance date