Search

 
Found: 1
Where: tags — Nikkei Forum [x]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับผู้นำในประเทศเอเชียเข้าร่วมประชุมนานาชาติ International Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ 25

... ได้กล่าว Speech ในฐานะ Guest of Honor และเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ปาฐกถาในงาน Nikkei Forum ในหัวข้อ “ Digital Asean & the Future of Digital Thailand” เน้นย้ำถึงการพัฒนาประเทศไทยโดยใช้ดิจิทัล อาทิ การออกกฎหมายต่างๆ เพื่อรองรับกับยุคดิจิทัล ...
30/05/2019
  relevance date