Search

 
Found: 1
Where: tags — Nikken Sekkei ประเทศไทย [x]

เอกอัครราชทูตฯ ได้รับเกียรติกล่าวเปิดสำนักงานของบริษัท Nikken Sekkei (ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ ใด้รับเกียรติกล่าวเปิดสำนักงานของบริษัท Nikken Sekkei (ประเทศไทย) ซึ่งถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นในด้านเศรษฐกิจ อนึ่ง ...
22/03/2019
  relevance date