Search

 
Found: 1
Where: tags — SMBC [x]

ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร SMBC เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 61 นาย Yusuyuki Kawasaki รองประธานธนาคาร SMBC ได้นำคณะผู้บริหารธนาคาร เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่โรงแรมอิมพีเรียล ...
  relevance date