Search

 
Found: 1
Where: tags — SME [x] ความร่วมมือลุ่มน้ำโขง [x]

ผู้นำไทยและญี่ปุ่นยืนยันร่วมขับเคลื่อนพัฒนาอนุภูมิภาคโดยเน้นการเชื่อมโยงในทุกมิติ

... กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ก่อนการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น และหลังการหารือ ... ... ของญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ SMEs และ Start-ups ของทั้งสองประเทศ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยในหลากหลายโครงการ ...
  relevance date