Search

 
Found: 1
Where: tags — SMEs [x] นายกรัฐมนตรี [x]

ผู้นำไทยและญี่ปุ่นยืนยันร่วมขับเคลื่อนพัฒนาอนุภูมิภาคโดยเน้นการเชื่อมโยงในทุกมิติ

... รวมทั้งการพิจารณาเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทยมากขึ้น นายกรัฐมนตรีขอบคุณญี่ปุ่นที่ให้ความร่วมมือในการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย ... ... ของญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ SMEs และ Start-ups ของทั้งสองประเทศ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยในหลากหลายโครงการ ...
  relevance date