Search

 
Found: 1
Where: tags — Shiozaki Yasuhisa [x] กลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย [x]

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะนาย SHIOZAKI Yasuhisa อดีตประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย และนาย SHIOZAKI Akihisa สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค LDP จังหวัดเอฮิเมะ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมคารวะนาย SHIOZAKI Yasuhisa อดีตประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย และนาย SHIOZAKI Akihisa (บุตรชาย) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค LDP จังหวัดเอฮิเมะ ...
  relevance date