Search

 
Found: 1
Where: tags — Thailand [x] Nikkei Culture [x]

คณะทัวร์นิทรรศการ Thailand: Brilliant Land of the Buddha เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... กรกฎาคม 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับคณะทัวร์นิทรรศการไทย Thailand: Brilliant Land of the Buddha ซึ่งจัดโดยบริษัท Nikkei Culture จำกัด โอกาสนี้ คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับนิทรรศการ Thailand: Brilliant Land of the Buddha ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ ...
  relevance date