Search

 
Found: 2
Where: tags — Thailand [x] Thailand: Brilliant Land of the Buddha [x] กระทรวงวัฒนธรรม [x]

พิธีเปิดนิทรรศการ Thailand: Brilliant Land of the Buddha ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชู

... เมษายน 2560 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ... ... อธิบดีกรมศิลปากร เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "Thailand: Brilliant Land of the Buddha" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ...

งานแถลงข่าวนิทรรศการ Thailand : Brilliant Land of the Buddha

... เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวนิทรรศการ Thailand: Brilliant Land of the Buddha ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ... ... งานนิทรรศการพิเศษครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์คิวชู พิพิธภัณฑ์โตเกียว ...
  relevance date