Search

 
Found: 1
Where: tags — Thailand [x] Thailand: Brilliant Land of the Buddha [x] พิพิธภัณฑ์คิวชู [x]

งานแถลงข่าวนิทรรศการ Thailand : Brilliant Land of the Buddha

... เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวนิทรรศการ Thailand: Brilliant Land of the Buddha ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ... ... งานนิทรรศการพิเศษครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์คิวชู พิพิธภัณฑ์โตเกียว หนังสือพิมพ์ ...
  relevance date