Search

 
Found: 2
Where: tags — mobile consular services [x] โทจิกิ [x] กงสุญสัญจร [x] Tochigi [x]

The Royal Thai Embassy in Tokyo provided mobile consular services in Tochigi Prefecture

On 18 June 2022, the Royal Thai Embassy in Tokyo conducted mobile consular services at the Tochigi International Center in Utsunomiya, Tochigi Prefecture. Approximately 150 Thai nationals residing in Tochigi Prefecture and nearby areas came to receive the services. Services provided included passports, family registration, legalization, consultation ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ออกให้บริการกงสุลสัญจรที่จังหวัดโทจิกิ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565

... มิถุนายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดบริการกงสุลสัญจรให้แก่ชุมชนไทยในจังหวัดโทจิกิและพื้นที่ใกล้เคียงณศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิ อำเภออุซึโนมิยะ จังหวัดโทจิกิประกอบด้วยการให้บริการด้านหนังสือเดินทางงานทะเบียนราษฎร ...
  relevance date