Search

 
Found: 1
Where: tags — the Future of Asia [x] กระทรวงอุตสาหกรรม [x]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสเข้าร่วมการประชุม International Conference on "The Future of Asia" ครั้งที่ 24

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2561 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ... ... เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสเข้าร่วมการประชุม International Conference on "The Future of Asia" ครั้งที่ 24 ซึ่งมีนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ ...
  relevance date