Government Authorities


Government Authorities

กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นดังนี้


กองสัญชาติและนิติกรณ์ กระทรวงต่างประเทศไทย

เลขที่ 123 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

  • 0 2575 1056 - 61