Search

 
Found: 170

ประเทศไทย ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” จากการแข่งขัน IAUD International Design Award 2019 ประเทศญี่ปุ่น

... สาขาบ้านและสถาปัตยกรรม  กลุ่มที่ 1 จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   แนวคิด From Innovation Act to Action Learning: Cultivating Inclusive Architects  ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ...
17/01/2020

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการส่งเสริมบทบาทอาเซียนในญี่ปุ่นระหว่างการประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 301 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมการประชุม ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 301 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายโซ ฮาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประธาน...
14/12/2020

Transit of Live Animals and/or Animal Remains

... removed to quarantine facilities as considered necessary. The owner shall be responsible for all expense incurred .5. The owner must pay a transit fee as prescribed by the Ministerial Regulation , which was issued in accordance with the Animal Epidemics Act B.E.2499 (1956) Contact detail : Bureau of Disease Control and Veterinary Services Department of Livestock Development (662) 653 4444 ext. 4174, 4175, 4177 - 4179 (662) 653 4865 dcontrol8@dld.go.th www.dld.go.th/webenglish/ application ...
06/08/2009

2013.05.11-12 14th Thai Festival

... Directors, Thai Airways International P.C.L. and Secretary-General to the Cabinet.  Japanese honorable guests were Mr. Yasuhisa Shiozaki, Member of the House of Representatives, Chairman of the Japan-Thailand Parliamentarians’ Friendship League, Acting Chairman of Policy Council, Liberal Democratic Party and former Chief Cabinet Secretary, Mr. Kazuyuki Hamada, Member of the House of Councilors and former Parliamentary Vice-Minister for Foreign Affairs, Mr. Kazuchika Iwata, Member of the House ...
31/05/2013

งานเลี้ยงอาหารกลางวันระหว่างเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันระหว่างเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียน กับนายโคโนะ ทะโร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น...

Prime Minister’s address on “Supporting a Competitive Economy in Thailand” for Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand (JFCCT) on 3 December 2014

... legislation. Democracy has not been a precondition in implementing the roadmap and martial law is in place for the country’s safety. Thailand needs your cooperation and contribution to be more competitive in the international arena. The Foreign Business Act (FBA) will not be amended unless it helps improve the business environment and facilitates foreign businesses. The government invites “Thailand+1” investment in the Special Economic Zones (SEZs) and Dawei deep-sea port and special economic ...
12/12/2014

Sincere appreciation from the Royal Thai Embassy for Japanese generosity for Thai elephants.

... the COVID-19 outbreak.The elephant is a symbol of close friendship between Thai and Japanese people. In this challenging time, Thai elephant is playing an impressive role in further strengthening the existing relations between the two countries, by acting as a medium to demonstrate Japanese compassion that touches the hearts and minds of all Thais. ********************
03/08/2020

A Philosophy that Empowers from Within

... Chitralada Villa, his royal palace, were used for experimenting agricultural projects that could be extended to other areas. This royal legacy remains the core of Thailand’s national development efforts to this day. SEP provides us with a foundation, and acts as a compass towards sustainability, based on three interrelated principles and two pillars. The first principle is moderation, which means producing and consuming within one’s capacity, and avoiding overindulgence. The second one is reasonableness,...
03/12/2021

Statement by the Prime Minister on 25 March 2020 regarding Coronavirus (COVID-19)

... time when people are suffering, with a life or death situation – you will not get away with it. We will use every measure of the law to deal with your actions with firmness and resolve. The enforcement of laws involved with the Communicable Diseases Act will be strictly applied, and this covers the dereliction of duties for government officials. Furthermore, the government will need cooperation from all sectors, including the many talented and gifted people in our private sector and civil society,...
25/03/2020

Bajrasudha Gajanurak: A royal elixir to strengthen wild elephants

... as red galangal, pepper, cardamom and water tubes, have been included in the buffer zones for household use. Strong scented plants that elephants find repugnant, such as climbing wattle and cassia, are cleverly added at the boundary of the zones to act as a natural perimeter to deter elephants from straying into communities and damaging homes. Comprehensive elephant surveillance systems equipped with artificial intelligence technology are set up within the buffer zones. These are called Gajanurak ...
Pages: Prev. 1 ... 13 14 15 16 17
  relevance date