Search

 
Found: 1
Where: tags — อาคิตะ [x] ร่วมมือไทย [x] เอกอัครราชทูต [x]

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ. อาคิตะ

... พฤศจิกายน 2558 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางเยือน จ. อาคิตะ ตามคำเชิญของนาย Ishii Tadanari นายกสมาคมมิตรภาพจังหวัดอาคิตะ-ไทย... ... “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมศักยภาพความร่วมมือไทย-จังหวัดอาคิตะ” เมื่อวันที่... ... ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมจังหวัดอาคิตะ และนาย Eikichi Saito ประธานธนาคาร Hokuto ด้วย
  relevance date