Search

 
Found: 1
Where: tags — คะวะสะกิ [x] Kawasaki International Eco-Tech Fair [x]

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Kawasaki International Eco-Tech Fair 2017 ครั้งที่ 9

... กุมภาพันธ์ 2560 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับเชิญจากนาย Norihiko Fukuda นายกเทศมนตรีเมืองคะวะสะกิ และนาย Osamitsu Yamada ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองคะวะสะกิ ให้เข้าร่วมพิธีตัดริบบิ้นเปิดงาน Kawasaki International Eco-Tech Fair 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Tododroki Arena เมืองคะวะสะกิ จังหวัดคะนะกะวะ ...
16/02/2017
  relevance date