Search

 
Found: 1
Where: tags — กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น [x]

สถานที่ราชการที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นดังนี้ www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/ ... ... สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์(ภาษาไทย) https://www.data.jma.go.jp/multi/index.html?lang=th สำนักงานการท่องเที่ยวญี่ปุ่น สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ ...
  relevance date