Search

 
Found: 1
Where: tags — กระทรวงพลังงาน [x]

เอกอัครราชทูตฯ นำรัฐมนตรีพลังงานพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง METI

... ทั้งสองฝ่ายได้เชิญให้ให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันด้วย อนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เดินทางเยือนญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุม ... ... Producer- Consumer Conference ตามคำเขิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง METI ระหว่างวันที่ 17-19 ต.ค. 60 ที่โรงแรม Grand Prince Hotel New Tanakawa
18/10/2017
  relevance date