Search

 
Found: 6
Where: tags — กลับไทย [x]

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ธันวาคม 2563

... ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไทย  (โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง ... ... ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวที่  https://coethailand.mfa.go.th/ 2. 1 กรอกข้อมูลบุคคลและรายละเอียดการติดต่อ ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564

.... ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไทย (โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง ... ... ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวที่  https://coethailand.mfa.go.th/ 2.1 กรอกข้อมูลบุคคลและรายละเอียดการติดต่อ ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มกราคม 2564

.... ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไทย (Certificate of Entry หรือ COE) (โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง ... ... ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวที่  https://coethailand.mfa.go.th/ 2.1 กรอกข้อมูลบุคคลและรายละเอียดการติดต่อ ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มิถุนายน 2564

.... ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไทย (โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง ... ... ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวที่  https://coethailand.mfa.go.th/ 2.1 กรอกข้อมูลบุคคลและรายละเอียดการติดต่อ ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มีนาคม 2564

.... ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไทย (โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง ... ... ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวที่  https://coethailand.mfa.go.th/ 2.1 กรอกข้อมูลบุคคลและรายละเอียดการติดต่อซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของท่านและอนุมัติในขั้นแรก ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน เมษายน 2564

.... ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไทย (โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง ... ... ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวที่  https://coethailand.mfa.go.th/ 2.1 กรอกข้อมูลบุคคลและรายละเอียดการติดต่อซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของท่านและอนุมัติในขั้นแรก(ในการอนุมัติขั้นแรกใช้เวลาประมาณ ...
  relevance date