Search

 
Found: 1
Where: tags — บรรยาย [x] Tokyo Gakugei University Senior High School [x] บทบาทนักการทูตฯ [x]

นักเรียนโรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School (TGUSHS) เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทย

... นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School (TGUSHS) จำนวน 140 คน ได้เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทย... ... ที่ปรึกษา บรรยายและตอบคำถามเกี่ยวกับบทบาทนักการทูตฯ และภารกิจของสถานทูต...
  relevance date