Search

 
Found: 2
Where: tags — บรรยาย [x] Tokyo Gakugei University Senior High School [x]

นักเรียนโรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School (TGUSHS) เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทย

... พฤศจิกายน 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior High School (TGUSHS) จำนวน 140 คน ได้เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทย โดยมีนายภควัต ตันสกุล ...

2013.01.08 อัครราชทูตบรรยายพิเศษที่ Tokyo Gakugei University Senior High School

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตได้บรรยายพิเศษแก่นักเรียนมัธยมปลาย ณ Tokyo Gakugei University Senior High School ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมปลายที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงระดับประเทศ โดยได้บรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์สมัยเรียนและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ...
18/01/2013
  relevance date