Search

 
Found: 1
Where: tags — ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ [x]

ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ เข้าพบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรายงานผลการเยือนไทย

... กรุงโตเกียว ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันนาย Eikei Suzuki ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเข้าพบเพื่อรายงานผลและติดตามประเด็นจากการเยือนไทย ... ... เพื่อเป็นการต่อยอดจากการเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง METI พร้อมคณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนญี่ปุ่น เมื่อเดือน ...
  relevance date