Search

 
Found: 1
Where: tags — รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม [x] METI [x]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ...

... เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ SME ของไทย และ 2) โครงการ Flex Campus ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาไทย ... ... กับบริษัท แอร์บัส เร็ว ๆ นี้ ก่อนเดินทางกลับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง METI ได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม MOC เรื่อง the Smart Industrial ...
  relevance date