Search

 
Found: 2
Where: tags — เศรษฐกิจ [x]

2014.02.16-18 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.อาคิตะ

... ใช้ประโยชน์จากความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมของไทยและ จ.... ... และความตกลงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับธนาคาร Hokuto ซึ่งได้มีการลงนามร่วมกันในโอกาสที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ...
25/02/2014

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ. อาคิตะ

... นายกสมาคมมิตรภาพจังหวัดอาคิตะ-ไทย เพื่อบรรยายในหัวข้อ "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมศักยภาพความร่วมมือไทย-จังหวัดอาคิตะ" ... ... ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมจังหวัดอาคิตะ และนาย Eikichi Saito ประธานธนาคาร Hokuto ด้วย
  relevance date