Search

 
Found: 3
Where: tags — BOI [x] รองนายกรัฐมนตรีสมคิด [x]

รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ เยือนญี่ปุ่น (16-19 ก.พ. 2563)

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ...

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

... Sustainable Growth เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 58 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน โดยสามารถดาวน์โหลดร่างคำกล่างของรองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ ได้ที่นี่ ร่างคำกล่าวสุนทรพจน์ และดาวโหลดเอกสารที่ใช้ประกอบการบรรยายของรัฐมนตรีอื่น ๆ ได้ที่ http://www.boi.go.th/index.php?page=boi_event_detail&topic_id=13564 รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ J-TREC ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตตู้รถไฟฟ้าสายสีม่วง ...

รองนายกรัฐมนตรีสมคิด กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุนที่นาโกยา

... พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (กอบศักดิ์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ BOI และเลขาธิการ EEC ร่วมกล่าวและอภิปรายด้วย
  relevance date