Search

 
Found: 3
Where: tags — BOI [x] METI [x]

Webinar titled "Thailand: Additional Incentive for Immediate Investment in Manufacturing and Development of Medical Related Products " hosted by BOI with the support of the Royal Thai Embassy and the Office of Industrial Affairs, Tokyo

On 27 May 2020, the Office of Economic and Investment Affairs (BOI), Tokyo with the support of the Royal Thai Embassy and the Office of Industrial Affairs in Tokyo, has organized a webinar on " Thailand: Additional Incentive for Immediate Investment in Manufacturing and Development of Medical Related Products ...
BOI METI
27/05/2020

งานสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “ Thailand: Additional Incentive for Immediate investment in Manufacturing and Development of Medical Related Products” จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน และสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม กรุงโตเกียว

... รองผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้า กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายการให้เงินอุดหนุนของรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อกระจายห่วงโซ่การผลิต ... ... นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนด้านอุปกรณ์การแพทย์ในไทย ...
BOI METI
27/05/2020

การเยือนญี่ปุ่นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

... เกี่ยวกับพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมในลุ่มน้ำโขง ระหว่างรัฐมตรีพาณิชย์ของไทยกับรัฐมนตรี METI ของญี่ปุ่น การรับประทานอาหารกลางวันซึ่งนายโยชิฮิเดะ ... ... และดาวโหลดเอกสารที่ใช้ประกอบการบรรยายของรัฐมนตรีอื่น ๆ ได้ที่ http://www.boi.go.th/index.php?page=boi_event_detail&topic_id=13564 รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เดินทางศึกษาดูงาน ...
  relevance date