Search

 
Found: 1
Where: tags — Mitsui Oil and Exploration Co. [x]

ประธานบริษัท MOECO เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... Tsurugi ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Mitsui Oil and Exploration Co., Ltd. ได้นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน ... ... มีสัดส่วนการถือครองโดยบริษัท Mitsui & Co.,Ltd ร้อยละ 74.3 กระทรวง METI ร้อยละ 20 และภาคส่วนอื่น ๆ ร้อยละ 5.7 ทั้งนี้ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ...
04/09/2018
  relevance date