Search

 
Found: 1
Where: tags — SMEs、ประธาน Tokyo SMEs Support Center [x]

ประธาน Tokyo SMEs Support Center เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 61 นาย Yoshiyuki Fukuda ประธาน Tokyo SMEs Support Center และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายบรรสาน บุนนาค ... ... เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในประเทศไทย และแนะนำนาย Masayuki Kimura หัวหน้าสำนักงาน Tokyo SME Support Center ประจำกรุงเทพมหานคร คนใหม่ ซึ่งจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ช่วง ...
  relevance date