Search

 
Found: 1
Where: tags — Tourism โอกินาวะ [x]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงาน Tourism Expo Japan 2020 ณ จังหวัดโอกินาวะ

... ของญี่ปุ่นและรัฐบาลได้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ ที่เรียกว่า Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวนอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีการติดเชื้อ ...
29/10/2020
  relevance date